هیئت مدیره

خانه هیئت مدیره
جناب آقای محمد رسولی

جناب آقای محمد رسولی

نایب رئیس هیأت مدیره

جناب آقای امیر احمدی

جناب آقای امیر احمدی

رئیس هیأت مدیره

جناب آقای مهران منشی

جناب آقای مهران منشی

خزانه دار

جناب آقای جاهید سلیمی

جناب آقای جاهید سلیمی

عضو هیأت مدیره

جناب آقای مجید علیشاهی

جناب آقای مجید علیشاهی

عضو هیأت مدیره